ANUNȚ LANSARE SESIUNEA NR.1/2019 MĂSURA M11/2A – „DRUMURI AGRICOLE”

APEL DE SELECȚIE

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI

ANUNŢĂ LANSAREA ÎN PERIOADA 09.12.2019-15.01.2020

A SESIUNII A DOUA DE CERERI DE PROIECTE DIN 2019 PENTRU MĂSURA

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE: 09.12.2019

M11/2A – „DRUMURI AGRICOLE

BENEFICIARI DIRECȚI/ INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)

Beneficiarii direcți:

DRUMURI AGRICOLE

Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora constituite conform legislației naționale în vigoare.

Beneficiarii indirecți sunt:

Comunități locale din teritoriul GAL Valea Izei-Moisei;

TIP DE SPRIJIN (CONFORM ART. 67 DIN REG. (UE) NR.1303/2013)

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;

Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2014, în cazul proiectelor de investiții;

TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE

Actiuni eligibile

Investiții în active corporale pentru:

DRUMURI AGRICOLE

Construcția, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor agricole către ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole);

Investiții în active necorporale:

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. Cheltuielile pentru consultanță în vederea organizării procedurilor de achiziții sunt eligibile. Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferentă proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanţare care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată. Costurile generale reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate/ documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, a proiectului tehnic, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/ sau implementarea proiectului, direct legate de submăsură, se vor încadra în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj.

FONDURI DISPONIBILE: 200.000,00 €

SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ PENTRU UN PROIECT: 200.000,00 €

DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR: 09.01.2020

Locul unde se pot depune proiectele: Biroul GAL Valea Izei-Moisei, din localitatea Moisei, str. Principală, nr. 1300 în incinta Primăriei, etajul 2, în intervalul orar 09:00      14:00 de luni până vineri.

               ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI

               Comuna Moisei, str. Principală, nr. 1300, etaj 2 (în incinta Primăriei)

               Cod de inregistrare fiscal (C.I.F.): 33340238 / 02.07.2014

               Decizia de autorizare MADR Nr. 116 / 15.09.2016

               Președinte/ Manager      Gheorghe Motoc      0743 088 215

               Expert Evaluator I           Sanda Danci            0743 088 629

               Expert Evaluator II          Vlad Motoc               0745 283 950

               Resp. Financiar              Sergiu Ștețcu            0752 149 556 

               Luni       Vineri, 09:00       19:00

               office@galvaleaizeimoisei.ro

                galvaleaizeimoisei@yahoo.ro

                www.galvaleaizeimoisei.ro

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat și publicat pe site-ul:

www.galvaleaizeimoisei.ro la secțiunea „GHIDURI 2019 – NOI”       „Măsura 11/2A Drumuri agricole       Varianta Finală” și disponibile pe suport tipărit la sediul GAL Valea Izei-Moisei.

Adaugă comentariu

Vrei un site ?

Realizam webSite-uri si Magazine Online

ClickWEB.ro